අංශය උරුමය නෝර්වේමරණය පුද්ගලයෙකු විය යුතුය වාර්තා කිරීමට දේශීය අධිකරණයහා එක් උරුමකරුවන් මියගිය උපකල්පනය කළ යුතුය. වගකීම අවසන් කටයුතු සඳහා මෙන්ම ඕනෑම ණය මියගිය නම්. එවැනි නඩුව විය. ඔවුන් මෙහෙයවන සමස්ත ක්රියාවලිය විවෘත ශාඛා කාර්යාලය සඳහා නෝර්වේ මගේ ගනුදෙනුකරුවන් එක්.