නෝර්වේ කාර්මික දේපළ කාර්යාලයඉංජිනේරුවන්

හතළිස් නීතිඥයන් සහ අනෙකුත් විශේෂඥයින් සතුටු කිරීමට ලබා ගැනීමට ඔබට උදව් අයිතිය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා

ඔබේ නව නිපැයුම්

ලාංඡන සහ මෝස්තර. රළු ලොම්. දඩ මෝස්තරය: ඔවුන් ගොස් ඇති තුල නිර්මාණය සහ වෙළඳ ලකුණු ලියාපදිංචි කිරීම වෙනුවට පේටන්ට්. මෙම කරයි තැටි හොඳින් තබා ලෝකයේ ජය වෙළෙඳපොළ සමග ධ්වනි පුවරු මත පදනම් රළු ලොම්.