මම කොහොමද එරෙහිව පැමිණිල්ලක් ගොනු කවුන්ටි දිස්ත්රික් නීතිඥ. නීතිඥ නීතිමය ප්රශ්නවලට පිළිතුරුඑරෙහිව පැමිණිලි - (ගාස්තු නිදහස් කැලිෆෝනියාවේ) (පිටත සිට කැලිෆෝනියා) සියලු නීතිඥයන් දී ක්රියා කරන කැලිෆෝනියාවේ ජීවත් විය යුතු දක්වා සදාචාරාත්මක ප්රමිතීන් විසින් පනවා කැලිෆෝනියා ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය හා රාජ්ය ව්යවස්ථාදායකයලෙස අත කැලිෆෝනියා ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය, රාජ්ය තීරුව විමර්ශනය හා එරෙහිව පැමිණිලි නීතිඥයන්. මත පදනම්ව බරපතලකම වරදක්, නීතිඥයෙකු විය හැකි අනතුරු ඇඟවීමක් ලබා දී, පරිවාස මත තබා, සිට තහනම් කිරීමත් නීතිය යම් කාලයක් සඳහා, හෝ - තහනම් කිරීමත් නීතිය කැලිෆෝනියාවේ.

බාර් ඇති කිරීම සඳහා සීමිත බලය විනය නීතිඥයන් සඳහා එවැනි හැසිරීමක් ලෙස හෝ කරමින් තනි අවංක වැරැද්දක්.

එය සීමිත නීතිය මගින් පමණක් පැමිණිලි ගැන සදාචාර විරෝධී හැසිරීම අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි නීති වෘත්තීය හැසිරීම හා - හෝ රාජ්ය තීරුව පනත. කිසිදු ගාස්තු පැමිණිල්ලක් ගොනු කිරීමට. ඔබ ලියාපදිංචි වූ විට පැමිණිල්ලක්, ඔබ කළ යුත්තේ සැපයුම ඡායා පිටපත් ඕනෑම පත්ර, එවැනි ලිපි හෝ චෙක්පත් අවලංගු, ඒ සම්බන්ධ ප්රශ්නයක්. රාජ්ය තීරුව, ඔබ දන්නවා ඉඩ ඇත මගින් තැපැල්පතක් බව ඔබේ පැමිණිල්ල ආකෘති පත්රය ලැබී ඇත.

ඔබේ පැමිණිල්ල පසුව වනු ඇත ආදාන බවට පරිගණක පද්ධතිය.

රාජ්ය තීරුව නීතිඥ කියවා ඇත ඔබේ පැමිණිල්ල හා ආකාරය තීරණය පැමිණිල්ල ඉදිරියට ඇත. මෙම ක්රියාවලිය ගත හැකි සිට, දෙක, තුන, සති ඔබේ පැමිණිල්ල පසුව වනු ඇත පවරා පුද්ගලයා බව පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම.

ඔබ දැනුම් දෙනු ලැබේ එහි තත්ත්වය විසින් රාජ්ය තීරුව නියෝජිතයා. අවසානයේ විමර්ශන ඔබ වනු ඇත ලිඛිතව දැනුම් නැද්ද යන්න ප්රශ්නයක් වනු ඇත ගමන් කිරීමට පැමිණිල්ල රාජ්ය තීරුව අධිකරණය හෝ වසා දමන ලදී.